Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów zwierzęcych - zmiana przepisów

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

dotacje dla pszczelarzyW dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, zatem i tych, które produkowane są w pszczelarstwie.  Obejmują one: 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 roku (Dz. U. poz. 1703) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, 2. Ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 699) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszy przepis określa na nowo m.in. wymagania weterynaryjne, jakie  powinny być spełnione przy produkcji produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej oraz wymagania weterynaryjne dla  miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej tych produktów. Drugi wprowadził istotną zmianę polegającą na zaliczeniu przychodów z realizowanej przez rolników (w tym pszczelarzy) tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na wprowadzeniu możliwości ich opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 2% przychodów.

Jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią produktów pszczelich nieprzetworzonych oraz ich opodatkowanie, to przepisy powyższe niewiele zmieniają sytuację dla małych pasiek do 80 rodzin pszczelich. Dla tych pszczelarzy wymagane jest pozwolenie weterynaryjne (decyzja) zezwalające na sprzedaż bezpośrednią i książeczka zdrowia z aktualnym wpisem lekarskim, upoważniającym do prowadzenia sprzedaży produktów żywnościowych. Istotną zmianą jest pisemne powiadomienie właściwego lekarza weterynarii na terenie którego odbywa się sprzedaż, o zamiarze sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich nieprzetworzonych na 7 dni przed sprzedażą. W piśmie tym należy podać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności
  • dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów

Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich może być dokonywana przez inny podmiot prowadzący taką działalność, jeżeli:

  1. zakłady prowadzone przez te podmioty zostały wpisane do rejestru zakładów, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 roku o produktach pochodzenia zwierzęcego w tym samym powiecie
  2. sprzedaż jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy organizowanych w celu promocji produktów pszczelich
  3. podmiot posiada w miejscu sprzedaży:
    1. imienne upoważnienie do prowadzenia sprzedaży udzielone mu przez podmiot, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego
    2. kopię decyzji o wpisie podmiotu, który wyprodukował produkty pochodzenia zwierzęcego do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią tych produktów
  4. przy transporcie i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego zostały spełnione wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu

Rozporządzenie ministra rolnictwa z 2016 roku dotyczy także technologii pozyskiwania produktów pszczelich i pomieszczeń, w których te produkty wydobywamy i przechowujemy. Pomieszczenia spełniać powinny warunki higieniczne, posiadać bieżącą wodę. W czasie prac przy produktach pszczelich obowiązuje odpowiedni ubiór. Pomieszczenia i warunki pracy pszczelarza, przy pozyskiwaniu produktów pszczelich, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia i decyzji pozwalającej na sprzedaż bezpośrednią, poddawane są kontroli weterynaryjnej.

Komentarze obsługiwane przez CComment

Jesteś tutaj: Home Prawo Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów zwierzęcych - zmiana przepisów